Privacyverklaring

Bij het verlenen van diensten vanuit Astrologieconsult verwerk ik persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met jouw persoonsgegevens om ga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Tamara Jansen, Astrologieconsult, te Haarlem.
Email: tamara@astrologieconsult.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruikt maakt van mijn diensten maak ik gebruik van jouw persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze.

Persoonsgegevens

Astrologieconsult verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

NAW-gegevens
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer

Doeleinden

Astrologieconsult verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
Het onderhouden van contact
Het bieden van een persoonlijk consultgesprek
Een goede en efficiënte dienstverlening
Beheer van het cliëntenbestand
Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
Verbetering van de dienstverlening
Facturering
Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
Nakoming van wettelijke verplichtingen

Waarop is de verwerking gebaseerd

Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan het consultgesprek. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet gedeeld met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Toestemming

Voor recensies op mijn website vraag ik van tevoren toestemming. Indien je toestemming geeft, kun je tevens aangeven of dit anoniem mag, of op welke wijze ik naar je mag verwijzen.

Doorgifte van je gegevens buiten de EER

Je gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer je gebruik maakt van Google Analytics via mijn website, Facebook, LinkedIn en Instagram in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang ik je gegevens bewaar

Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op deze website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 maart 2021.